ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 
 
 
ViewArticlePage
 
 
 
 • Svjetlost- An-Nur  
 • 2012-03-18 17:6:7  
 • CountVisit : 54   
 • Sendtofriend
 •  
 •  
 • Medina - 64 ajeta

   

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

   

  1. Objavljujemo suru i njezine propise ~inimo obaveznim! U njoj objavljujemo jasne

  dokaze da biste pouku primili.

   

  2. Bludnicu i bludnika izbi~ujte sa stotinu udaraca bi~a, svakog od njih, i neka vas pri

  vr{enju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sa`aljenje, ako u Allaha i u

  onaj svijet vjerujete, i neka ka`njavanju njihovu jedna skupina vjernika prisustvuje!

   

  3. Bludnik ne treba da se `eni osim bludnicom ili mnogobo{kinjom, a bludnica ne treba

  da bude po`eljna osim bludniku ili mnogobo{cu, to je zabranjeno vjernicima.

   

  4. One koji okrive po{tene `ene, a ne doka`u to s ~etiri svjedoka, sa osamdeset

  udaraca bi~a izbi~ujte i nikada vi{e svjedo~enje njihovo ne primajte; to su ne~asni ljudi,

   

  5. osim onih koji se poslije toga pokaju i poprave, jer i Allah pra{ta i samilostan je!

   

  6. A oni koji okrive svoje `ene, a ne budu imali drugih svjedoka, nego su samo oni

  svjedoci, potvrdi}e svoje svjedo~enje zakletvom Allahom, i to ~etiri puta da, zaista

  govore istinu,

   

  7. a peti put da ga pogodi Allahovo prokletstvo, ako la`e!

   

  8. A ona }e kazne biti po{te|ena, ako se ~etiri puta Allahom zakune da on, doista,

  la`e,

   

  9. a peti put da je stigne Allahova srd`ba, ako on govori istinu!

   

  10. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove i da Allah ne prima

  pokajanje i da mudar nije... -

   

  11. Me|u vama je bilo onih koji su iznosili potvoru. Vi ne smatrajte to nekim zlom po

  vas; ne, to je dobro po vas. Svaki od njih bi}e ka`njen prema grijehu koji je zaslu`io, a

  onoga od njih koji je to najvi{e ~inio ~eka patnja velika.

   

  12. Za{to, ~im ste to ~uli, nisu vjernici i vjernice jedni o drugima dobro promislili i rekli:

  "Ovo je o~ita potvora!"

   

  13. Za{to nisu ~etvoricu svjedoka doveli? A po{to svjedoke nisu doveli, oni su onda kod

  Allaha la`ljivci.

   

  14. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove i na ovom i na onom

  svijetu, ve} bi vas stigla te{ka kazna zbog onoga u {to ste se upustili

   

  15. kad ste to jezicima svojim prepri~avati stali i kad ste na sva usta govorili ono o ~emu

  niste ni{ta znali, a vi ste to sitnicom smatrali, ali je ono Allahu krupno.

   

  16. Za{to niste, ~im ste to ~uli, rekli: "Ne dolikuje nam da o tome govorimo, hvaljen

  neka si ti! To je velika potvora!"

   

  17. Allah vam nare|uje da vi{e nikad tako ne{to ne ponovite, ako ste vjernici,

   

  18. i Allah vam propise obja{njava; a Allah sve zna i mudar je.

   

  19. One koji vole da se o vjernicama {ire bestidne glasine ~eka te{ka kazna i na ovom i

  na onom svijetu; Allah sve zna, a vi ne znate.

   

  20. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove i da Allah nije blag i

  milostiv...

   

  21. O vjernici, ne idite {ejtanovim stopama! Onoga ko bude i{ao {ejtanovim stopama on

  }e na razvrat i odvratna djela navoditi. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti

  Njegove, nijedan se od vas ne bi nikad od grijeha o~istio; ali Allah ~isti onoga koga On

  ho}e. Allah sve ~uje i sve zna.

   

  22. Neka se ~estiti i imu}ni me|u vama ne zaklinju da vi{e ne}e pomagati ro|ake i

  siromahe, i one koji su na Allahovu putu rodni kraj svoj napustili; neka im oproste i ne

  zamjere! Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti? A Allah pra{ta i samilostan je.

   

  23. Oni koji obijede ~estite, bezazlene vjernice, neka budu prokleti i na ovom i na onom

  svijetu; njih ~eka patnja nesnosna

   

  24. na Dan kada protiv njih budu svjedo~ili jezici njihovi, i ruke njihove, i noge njihove za

  ono {to su radili.

   

  25. Toga Dana Allah }e ih kazniti kaznom koju su zaslu`ili i oni }e saznati da je Allah,

  doista, oli~ena istina.

   

  26. Nevaljale `ene su za nevaljale mu{karce, a nevaljali mu{karci su za nevaljale `ene;

  ~estite `ene su za ~estite mu{karce, a ~estiti mu{karci su za ~estite `ene. Oni nisu

  krivi za ono {to o njima govore; njih ~eka oprost i veliko obilje.

   

  27. O vjernici, u tu|e ku}e ne ulazite dok dopu{tenje ne dobijete i dok uku}ane ne

  pozdravite; to vam je bolje, pou~ite se!

   

  28. A ako u njima nikoga ne na|ete, ne ulazite u njih dok vam se ne dopusti; a ako vam

  se rekne: "Vratite se!" - vi se vratite, bolje vam je, a Allah zna ono {to radite.

   

  29. Nije vam grijeh da ulazite u nenastanjene zgrade, u kojima se nalaze stvari va{e, a

  Allah zna ono {to javno pokazujete i ono {to krijete.

   

  30. Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima

  svojim; to im je bolje, jer Allah, uisitinu, zna ono {to oni rade.

   

  31. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima

  svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi i{ta osim onoga {to je ionako

  spolja{nje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju

  drugima, to mogu samo mu`evima svojim, ili o~evima svojim, ili o~evima mu`eva

  svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima mu`eva svojih, ili bra}i svojoj ili sinovima bra}e

  svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili

  mu{karcima kojima nisu potrebne `ene, ili djeci koja jo{ ne znaju koja su stidna mjesta

  `ena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se ~uo zveket nakita njihova koji

  pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono {to `elite.

   

  32. Udavajte neudate i `enite neo`enjene, i ~estite robove i robinje svoje; ako su

  siroma{ni, Allah }e im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna.

   

  33. i neka se suzdr`e oni koji nemaju mogu}nosti da se o`ene, dok im Allah iz obilja

  svoga ne pomogne! A s onima u posjedu va{em koji `ele da se otkupe, ako su u stanju

  da to u~ine, o otkupu se dogovorite. I dajte im ne{to od imetka koji je Allah vama dao. I

  ne nagonite robinje svoje da se bludom bave - a one `ele da budu ~estite - da biste

  stekli prolazna dobra ovoga svijeta; a ako ih neko na to prisili, Allah }e im, zato {to su

  bile primorane, oprostiti i prema njima smilostan biti.

   

  34. Mi vam objavljujemo jasne ajete i primjere iz `ivota onih koji su prije vas bili i nestali

  i pouku onima koji se budu Allaha bojali.

   

  35. Allah je izvor svjetlosti nebesa i Zemlje! Primjer svjetlosti Njegove je udubina u zidu u

  kojoj je svjetiljka, svjetiljka je u kandilju, a kandilj je kao zvijezda blistava koja se u`i`e

  blagoslovljenim drvetom maslinovim, i isto~nim i zapadnim, ~ije ulje gotovo da sija kad

  ga vatra ne dotakne; sama svjetlost nad svjetlo{}u! Allah vodi ka svjetlosti Svojoj onoga

  koga On ho}e. Allah navodi primjere ljudima, Allah sve dobro zna.

   

  36. U d`amijama koje se Allahovom voljom podi`u i u kojima se spominje Njegovo ime

  - hvale Njega, ujutro i nave~e,

   

  37. ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i

  milostinju udjeljuju, i koji strepe od Dana u kom }e srca i pogledi biti uznemireni,

   

  38. da bi ih Allah lijepom nagradom za djela njihova nagradio i da bi im od dobrote Svoje

  i vi{e dao. A Allah daje kome ho}e, bez ra~una.

   

  39. A djela nevjernika su kao varka u ravnici u kojoj `edan vidi vodu, ali kad do tog

  mjesta do|e, ni{ta ne na|e, - a zate}i }e da ga ~eka kraj njega Allahova kazna i On

  }e mu potpuno isplatiti ra~un njegov jer Allah veoma brzo obra~unava, -

   

  40. ili su kao tmine nad dubokim morem koje prekrivaju talasi sve jedan za drugim, iznad

  kojih su oblaci, sve tmine jedna iznad drugih, prst se pred okom ne vidi, - a onaj kome

  Allah ne da svjetlo ne}e svjetla ni imati.

   

  41. Zar ne zna{ da Allaha hvale svi koji su na nebesima i na Zemlji, a i ptice {irenjem krila

  svojih; sva znaju kako }e Mu se moliti i kako }e ga hvaliti. A Allah dobro zna ono {to

  oni rade.

   

  42. Samo je Allahova vlast na nebesima i na Zemlji, i Allahu se sve vra}a!

   

  43. Zar ne vidi{ da Allah razgoni oblake, i onda ih spaja i jedne nad drugima gomila, pa ti

  vidi{ ki{u kako iz njih pada; On s neba, iz oblaka veli~ine brda, spu{ta grad, pa njime

  koga ho}e pogodi, a koga ho}e po{tedi - bljesak munje Njegove gotovo da oduzme

  vid.

   

  44. On ~ini da no} i dan naizmjenice nastupaju i u tome je, doista, pouka za one koji

  pameti imaju.

   

  45. Allah sve `ivotinje stvara od vode, neke od njih ne trbuhu puze, neke idu na dvije

  noge, a neke, opet, hode na ~etiri; Allah stvara {to ho}e, jer Allah sve mo`e.

   

  46. Mi objavljujemo ajete jasne; a Allah ukazuje na pravi put onome kome On ho}e.

   

  47. A licemjeri govore: "Mi vjerujemo u Allaha i Poslanika i pokoravamo se", - zatim neki

  od njih glave okre}u; nisu oni vjernici.

   

  48. Kad budu pozvani Allahu i Poslaniku Njegovu da im On presudi, neki od njih

  odjednom le|a okrenu;

   

  49. samo ako znaju da je pravda na njihovoj strani, dolaze mu poslu{no.

   

  50. Da li su im srca bolesna, ili sumnjaju, ili strahuju da }e Allah i Poslanik Njegov prema

  njima nepravedno postupiti? Nijedno, nego `ele da drugima nepravdu u~ine.

   

  51. Kad se vjernici Allahu i Poslaniku Njegovu pozovu, da im on presudi, samo reknu:

  "Slu{amo i pokoravamo se!’ - Oni ne}e uspjeti.

   

  52. Oni koji se Allahu i Poslaniku Njegovu budu pokoravali, koji se Allaha budu bojali i

  koji od Njega budu strahovali - oni }e posti}i ono {to budu `eljeli.

   

  53. Licemjeri se zaklinju Allahom, najte`om zakletvom, da }e sigurno i}i u boj ako im ti

  naredi{. Reci: "Ne zaklinjite se, zna se {ta se od vas tra`i, Allah dobro zna ono {to vi

  radite."

   

  54. Reci: "Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!" A ako ne htjednete, on je du`an da radi

  ono {to se njemu nare|uje, a vi ste du`ni da radite ono {to se vama nare|uje, pa ako

  mu budete poslu{ni, bi}ete na pravom putu; - a Poslanik je jedino du`an da jasno

  obznani.

   

  55. Allah obe}ava da }e one me|u vama koji budu vjerovali i dobra djela ~inili sigurni

  namjesnicima na Zemlji postaviti, kao {to je postavio namjesnicima one prije njih, i da }e

  im zacijelo vjeru njihovu u~vrstiti, onu koju im On `eli, i da }e im sigurno strah

  bezbjedno{}u zamijeniti; oni }e se samo Meni klanjati, i ne}e druge Meni ravnim

  smatrati. A oni koji i poslije toga budu nezahvalni - oni su pravi gre{nici.

   

  56. A vi molitvu obavljajte i zekat dajite i Poslaniku poslu{ni budite da bi vam se ukazala

  milost.

   

  57. Nikako ne misli da }e nevjernici uma}i Njemu na Zemlji; njihovo boravi{te bi}e

  vatra, a ona je, zaista, grozno prebivali{te!

   

  58. O vjernici, neka od vas u tri slu~aja zatra`e dopu{tenje da vam u|u oni koji su u

  posjedu va{em i koji jo{ nisu polno zreli: prije jutarnje molitve i kad u podne odlo`ite

  odje}u svoju, i poslije obavaljanja no}ne molitve. To su tri doba kada niste obu~eni, a u

  drugo doba nije ni vama ni njima grijeh, ta vi jedni drugima morate ulaziti. tako vam Allah

  obja{njava propise! A Allah sve zna i mudar je.

   

  59. A kada djeca va{a dostignu spolnu zrelost, neka onda uvijek tra`e dopu{tenje za

  ulazak, kao {to su tra`ili dopu{tenje oni stariji od njih; tako vam Allah obja{njava propise

  Svoje! A Allah sve zna i mudar je.

   

  60. A starim `enama koje vi{e ne `ude za udajom nije grijeh da odlo`e ogrta~e svoje,

  ali ne pokazuju}i ona mjesta na kojima se ukrasi nose; a bolje im je da budu kreposne.

  Allah sve ~uje i zna.

   

  61. Nije grijeh slijepcu, niti je grijeh hromu, niti je grijeh bolesnu, a ni vama samima da

  jedete u ku}ama va{im, ili ku}ama o~eva va{ih, ili u ku}ama matera va{ih, ili u ku}ama

  bra}e va{e, ili u ku}ama sestara va{ih, ili u ku}ama stri~eva va{ih, ili u ku}ama tetaka

  va{ih po ocu, ili u ku}ama daid`a va{ih, ili u ku}ama tetaka va{ih po materi, ili u onih

  ~iji su klju~evi u vas ili u prijatelja va{eg; nije vam grijeh da jedete zajedni~ki ili

  pojedina~no. A kad ulazite u ku}e, vi uku}ane njene pozdravite pozdravom od Allah

  propisanim, blagoslovljenim i uljudnim. Tako vam Allah obja{njav propise, da biste se

  opametili!

   

  62. Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Njegova Poslanika vjeruju, a koji se, kad su

  s njim na kakvom odgovornom sastanku, ne udaljuju dok od njega dopu{tenje ne dobiju.

  Oni koji od tebe tra`e dopu{tenje, u Allaha i Poslanika Njegova, doista, vjeruju. I kad

  oni zatra`e dopu{tenje od tebe zbog kakva posla svoga, dopusti kome ho}e{ od njih, i

  zamoli Allaha da im oprosti jer Allah pra{ta i On je milostiv.

   

  63. Ne smatrajte Poslanikov poziv upu}en vama kao poziv koji vi jedni drugima

  upu}ujete; Allah sigurno zna one me|u vama koji se kradom izvla~e. Neka se pripaze

  oni koji postupaju suprotno nare|enju Njegovu, da ih isku{enje kakvo ne stigne ili da ih

  patnja bolna ne sna|e.

   

  64. Allahovo je sve {to je na nebesima i na Zemlji, On sigurno zna kakvi ste vi, i On }e ih

  obavijestiti o svemu {to su radili na Dan kad se budu Njemu vratili. A Allah sve dobro

  zna!

   

   

   

   

   
  FirstName :
  LastName :
  E-Mail :
   
  OpinionText :
  AvrRate :
  %99
  CountRate :
  1
  Rating :